WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven:

Dat er één God is: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest

In de Goddelijkheid  van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God; we geloven in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en boetedoenende sterven, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn Hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, in Zijn constante voorbede en in Zijn op handen zijnde terugkomst

In de persoon en het werk van de Heilige Geest, die zijn vruchten en gaven beschikbaar stelt in de kerk

In de Bijbel als het levende woord van God – onfeilbaar, gezaghebbend en eeuwigdurend en de grondlegger van alle Christelijke leer

In het bestaan van een kwaad geestelijk wezen – de duivel

In de verloren conditie van alle mensen en de essentiële nood van wedergeboorte door geloof in Jezus Christus.

In de doop in de Heilige Geest, als een gave beschikbaar voor gelovigen in navolging van de wedergeboorte, met het normale bewijs van het spreken in andere tongen

In de sacramenten van het Avondmaal en de doop door volledige onderdompeling in water voor alle gelovigen

In de opstanding uit de doden van zowel zij die gered zijn als zij die verloren zijn, de ene tot eeuwig leven met en de andere tot eeuwige afscheiding van God

In de kerk als het lichaam van Christus, en elk lid als een actief deel van een lokale kerk die de Grote Opdracht uitvoert naar Matteüs 28