Doop informatie

Wil jij worden gedoopt, of wil je meer weten over de doop? Lees hieronder alles over wat we geloven over de doop en meer veelgestelde vragen.

Waterdoop

Handelingen 8:12
Maar toen Filippus het grote nieuws verkondigde over het koninkrijk van God en over Jezus, de Christus, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen.

Redding

Marcus 16:16
Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden, maar wie weigert te geloven, zal veroordeeld worden.

Redding is een proces. Het begint ermee dat God je leven binnen komt. Je reageert: je gelooft in God. Je bekeert je van oude werken die naar de dood leiden. Je draait je om richting God. Je wordt gedoopt en begraaft je oude leven. Je staat op in een nieuw leven.

Redding bestaat uit 4 belangrijke elementen die je niet alleen redden maar ook heilig maken (of ‘heel’): geloof, bekering, doop en doop in de Heilige Geest.

Handelingen 2:37-41
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,  want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

Wat is dopen?

Romeinen 6:3-4
Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel! Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.

Dit is een proces. Gedoopt worden in Jezus’ dood is een vereenzelviging, een begrafenis van ons oude leven en een opstaan met Christus.

VEREENZELVIGING – Als discipel identificeer ik me met Jezus, die zijn eigen verlangens opgaf en zijn leven voor mij heeft afgelegd

SYMBOOL – De doop is een symbool van vergeving; een schoonwassen van de zonden dat plaatsvindt wanneer je Jezus in je leven accepteert (zie Kolossenzen 2: 11-15 en 3:1-12). Het is symbool van de nieuwe besnijdenis (zie ook Rom. 2:28-29).

VERKLARING – Het is een publieke verklaring van wat er in mijn leven is gebeurd.

Waarom dopen?

Matteüs 28:19-20
Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.
Jezus heeft ons duidelijke instructies gegeven om mensen te dopen als hun leven een ommekeer heeft gemaakt.

GEHOORZAAMHEID – Ik doe een belofte van gehoorzaamheid en ik begin te gehoorzamen aan de heerschappij van Christus in mijn leven (zie Matteüs 3:15).
VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST – Het maakt ons open om meer van God te ontvangen omdat wij bereidheid hebben getoond aan Zijn Woord te gehoorzamen

Vaak ondervind je beproeving na de doop. Je redding wordt concreet gemaakt. Hoe serieus ben je over je geloof?

Matteüs 4:1
Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden.

Maar Jezus kwam terug uit de woestijn in de kracht van de Heilige Geest. Wij bidden dat jij gevuld wordt met de Geest bij je doop en op onze Empower sessies.

Wie worden er gedoopt?

Marcus 1:9
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

Jezus is zelf gedoopt door Johannes de Doper.

Handelingen 8:36-38
Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.

In het Nieuwe Testament werden mensen die christen werden gedoopt als een teken van gehoorzaamheid en overgave aan Jezus.

Wanneer word je gedoopt?

Direct nadat je Jezus hebt aangenomen. Lees Handelingen 2:41, 8:12, 9:18-19, 10:44-48, 16:30-34. Er werd meteen gedoopt.

We hoeven niet te wachten tot we “perfect” zijn. Lees Matteüs 28:19-20 en Handelingen 11:25-26. We zijn leerlingen.

Het is niet voldoende gedoopt te worden als baby, Petrus maakte dit duidelijk op de Pinksterdag: ‘…zij dan die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen’ (Handelingen 2:41). Zie ook Handelingen 8:12.

De doop is bedoeld voor gelovigen; dit betekent dat degenen die gedoopt worden begrijpen wat ze doen. Het gaat om een afwassing van de zonden, en het krijgen van een ‘schoon’ geweten.

1 Petrus 3:21
Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus.

Hoe word je gedoopt? 

We dopen door onderdompeling, waarom onderdompeling?

UIT STRONG’S CONCORDANTIE:

βαπτίζω (‘baptizo’): Schoonmaken door het dopen of onderdompelen, wassen, schoonmaken met water, zichzelf wassen, baden.

Het Griekse woord ‘baptizo’ betekent letterlijk ‘dompelen in’, een uitdrukking uit de kledinghandel, wat betekende dat een weefsel de kleureigenschappen aannam van de verf waarin het was ondergedompeld. Zo zijn wij ook symbolisch ondergedompeld in een nieuw leven met Jezus.

5 VEELGESTELDE VRAGEN BIJ DE DOOP

1. Ik ben als baby gedoopt, moet ik weer gedoopt worden?

Baby’s besprenkelen met water als teken van de beloften van God is een mooie, betekenisvolle ceremonie, net als het opdragen van baby’s. Maar het komt niet overeen met de opdracht van Jezus om je te laten dopen nadat je tot inkeer bent gekomen en Hem wil volgen. Als baby kan je niet tot inkeer komen.

Respecteer je kinderdoop als een wens of gebed van je ouders dat jij een leven met God wil leven. Door je als volwassene te laten dopen belijd je dat jij gelooft dat Jezus voor je zonde is gestorven en dat hij uit de dood is opgestaan om jouw zonde te overwinnen.

2. Ik ben als volwassene in een andere kerk gedoopt, moet ik me nu weer laten dopen?

Nee, dat hoeft niet. Als kerken erkennen we de doop van een gelovige in een andere kerk.

3. Ik ben vroeger gedoopt, maar later afgedwaald. Ik ben nu weer bij Jezus teruggekomen. Moet of mag ik nu nog een keer gedoopt worden?

Als je gedoopt bent omdat je geloofde, hoef je niet nog eens gedoopt te worden. Je mag gaan staan op de belofte dat je een nieuwe schepping bent en dat het bloed van Jezus jou schoon wast van je zonden.

Soms is iemand als volwassene gedoopt, maar nu hij of zij weer is teruggekomen, heeft hij het gevoel nu pas écht tot geloof gekomen te zijn. Ze ervaren de eerste doop als alleen maar een religieuze ceremonie. Als dit het geval is kun je het contact maken met leiders in de kerk, zodat die samen met je biddend een afweging kunnen maken.

4. Moet ik echt gedoopt worden terwijl er zoveel mensen bij zijn? Ik ben te verlegen.

Het kan een strijd zijn om voor zoveel mensen te staan, maar het is wel een hele mooie manier om te getuigen van je geloof. Het is ook een feest voor anderen om te zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Je zal je erover verbazen hoeveel mensen gezegend en bemoedigd worden door jouw verhaal! Daarnaast is de doop is een publiek getuigenis van waar jij voor staat, net zoals Jezus later ook publiek zal getuigen voor jou (Matt. 10:32).

5. Wanneer kan ik worden ‘ondergedompeld’?

Je hoeft niet alles te begrijpen of je leven op orde te hebben. Het enige wat nodig is, is dat je tot inkeer bent gekomen en in Jezus gelooft, en bereid bent om Hem te volgen. Als er grote zichtbare zonden in je leven zijn, moet je je daar wel van bewust zijn en dat willen veranderen, met Gods hulp. Dat is tenslotte wat ‘tot inkeer komen’ inhoudt.